Patron Neru Kei

Patron of Trade for Hain Walensproc

Description:
Bio:

Neru Kei is the patron (minister) of trade for the Elven people of Hain Walensproc.

Patron Neru Kei

In defense of Tharmia DMChanning